अध्याय


अध्याय १, २ र ३ र अन्त्यमा अध्याय १० त्रमिक रुपमा छन् र लगातार पढ्दा बढी सहज हुनेछ । अध्याय ४ देखि ९ भने आफ्नो इच्छाअनुसार जुनसुकै क्रममा पढ्दा पनि हुनेछ ।